Безкоштовна доставка з Mastercard!

В період з 13.09.21 по 30.09.21 проводиться акція для всіх держателів платіжних карток Masterсard - безкоштовна доставка* замовлень на суму від 300 грн при оплаті карткою Masterсard.

*Безкоштовна доставка замовлення за умови:
- одна безкоштовна доставка на день, та
- оплата карткою Mastercard, та
- сумма замовлення від 300 грн., та
- вага замовлення до 15 кг

 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

проведення рекламної акції « Безкоштовна доставка з Mastercard »

(надалі за текстом поіменовані – «Правила» та «Акція» відповідно)

 

Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ», адреса: 49000, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 40, код ЄДРПОУ: 30487219 (надалі – «Організатор»).

Логістичний Партнер Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Айпост Прогрес», адреса: 03057, Україна, м. Київ, вул. Металістів, 20, код ЄДРПОУ: 41988842 (надалі – «Логістичний партнер»).

Партнер Акції: Представництво Masterсard Europe SA в Україні (далі – «Партнер»), розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404а (надалі – «Партнер»).

Для проведення Акції Організатор, Логістичний партнер та Партнер мають право залучати третіх осіб.

 

1.Термінологія Акції та загальні умови Акції

1.1. У цих Правилах застосовуються такі терміни та визначення:

Рекламна акція «Безкоштовна доставка» або «Акція» - рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором під торговельною маркою «АТБ» для збільшення кількості активних користувачів сайту  zakaz.atbmarket.com, а також збільшення обсягу продажів товарів Організатора.

Заохочення - Заохочення Учасників Акції, право на отримання якого здобувається Учасниками за умови виконання останніми Правил Акції.

Територія проведення Акції - територія України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів і фактичної можливості діяльності Організатора, Партнера та Логістичного партнера на зазначеній території, через глобальну мережу Інтернет засобами сайту zakaz.atbmarket.com, з урахуванням особливостей мережі Інтернет.

Учасник Акції - дієздатні фізичні особи (громадяни України,  іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України), яким на момент участі у Акції виповнилося 18 років, які виконали всі необхідні умови для участі в Акції та є держателями платіжних карток Masterсard® , емітованих банками України (надалі – «Картка»).
Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції особи, які не виконали умови цих Правил.

Сайт Акції – веб-сайт, за адресою в мережі Інтернет https://zakaz.atbmarket.com

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту.

1.3. Логістичний партнер Акції надає послуги з організації доставки замовлень у відповідності до Правил використання, що розміщені в мережі Інтернет за посиланнями https://ipost.ua/info4ap/client/regulations.html, Публічним Договором про надання, що розміщений в мережі Інтернет за посиланням https://ipost.ua/info4ap/client/offer.html. Логістичний Партнер Акції має право самостійно змінювати Умови надання послуг та Публічний Договір про надання послуг з організації доставки замовлень шляхом розміщення оновлених документів за зазначеними у цьому пункті Правил посиланнями у мережі Інтернет.

1.4. Логістичний Партнер не є організатором (співорганізатором) чи виконавцем Акції, та надає послуги лише з організації доставки замовлень у відповідності до умов укладеного договору з Організатором Акції та договору з Учасником Акції.

 

2. Період проведення Акції

2.1. Період проведення Акції: з «13» вересня 2021 року по «30» вересня 2021 року (включно) (далі – Період проведення Акції) та стосується усіх замовлень, які було прийнято Логістичним партнером Акції згідно умов цих Правил у зазначений період.

 

3. Інформаційна підтримка Акції

3.1. Ці Правила Акції розміщуються на Сайті  Акції https://zakaz.atbmarket.com/atb-mastercard/ та https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/offers-and-promotions.html

3.2. З усіх питань, що стосуються участі та проведення Акції Учасники можуть звертатись до служби підтримки Організатора за телефоном 0-800-500-415 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 протягом Періоду проведення Акції.

3.3. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті Акції, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

3.4. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Логістичного партнера/Партнера, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайту Акції внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу Сайту Акції, технічними несправностями Сайту або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами контролю Організатора та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо.

 

4. Умови участі в Акції  

4.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції зробити щонайменше 1 (одне) замовлення на сайті https://zakaz.atbmarket.com на суму від 300,00 грн (триста гривень 00 копійок) та більше, оплатити його з використанням Картки (надалі – «Транзакція») та отримати Гарантоване заохочення, вказане в п.5.1.1.Правил. Учасник повинен ознайомитися з Умовами надання послуг та Публічним Договором про надання послуг з організації доставки замовлень з боку Логістичного партнера.
Кожен Учасник акції має право отримати Гарантоване заохочення тільки один раз протягом доби.

Транзакції, які будуть здійснені з використанням Карток, відкритих до різних поточних рахунків Учасника, не підсумовуються між собою, а враховуються лише в межах одного поточного рахунку.

4.2. Дані про всі Транзакції автоматично заносяться до бази даних (далі – «База Акції»). База Акції містить дані про Транзакції та інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.

4.3. Не відповідають умовам Акції:

- операції, які було здійснено до 00:00 год. 13 вересня 2021 року та після 23:59г од. 30 вересня 2021 року за київським часом;

- операції з використанням будь-яких інших карток, окрім Карток;

- операції, які було здійснено не через Сайт Акції.

4.4. Логістичний Партнер Акції має право відмовити Учаснику Акції у разі невиконання Учасником Акції умов документів, що визначені п. 1.3. цих Правил. Організатор, в тому числі за поданням Логістичного партнеру Акції, має право відмовити у наданні Заохочення, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь якій особі, яка вчиняє дії, що мають шахрайський характер, або покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції, або ж діє іншим чином, порушуючи положення цих Правил.

4.5. Беручи участь в Акції, Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та з документами, перелік яких визначено в 1.3. Правил, і свою повну та безумовну згоду з ними.

4.6. Логістичний партнер Акції та будь-які його афілійовані особи не є організаторами, співорганізаторами Акції та не несуть відповідальність за дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників та/або потенційних учасників Акції до Організатора, щодо проведення Акції та виконання цих Правил.

4.7. Документи та інформація, посилання на які зазначені в цих Правилах, є невід’ємною частиною цих Правил та встановлюють умови та порядок надання послуг, функціонування сервісів, участі в Акції, тощо. З метою уникнення протирічь, документи та інформація, посилання на які зазначені у цих Правилах, є чинними на дату, коли Учасник взяв участь в Акції, виконавши умови цих Правил.

 

5. Фонд Заохочень Акції

5.1. Заохоченням Акції є безкоштовна доставка Логістичним партнером замовлення, здійсненого відповідно до умов, вказаних в п.4.1. Правил, якщо вага замовлення не перевищує 15 кг (надалі – «Гарантоване заохочення»);

5.2. Загальний фонд Заохочень Акції обмежений і становить вартість та кількість, що вказані в п.4.1. Правил.

5.3. За весь Період проведення Акції Учасник може отримати не більше 1 (одного) Гарантованого заохочення Акції за кожний з днів Акції.

5.4. Гарантоване заохочення не підлягає обміну на інші послуги Організатора чи Логістичного Партнера та не підлягає накопиченню чи збиранню. Заохочення не підлягає компенсації готівковими коштами.

Гарантоване Заохочення діє виключно в межах Території проведення Акції та не може бути використане Учасниками для замовлення послуг Організатора чи Логістичного партнера поза умов цих Правил.

5.5. Послуги Організатора та Логістичного Партнера, які не беруть участь в Акції та, на які не поширюються умови цих Правил, не є Заохоченням згідно цих Правил, та використовуються Учасником самостійно у відповідності до умов їх надання.

5.6. Організатор/Партнер залишають за собою право збільшити/змінити фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення Акції, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень.

 

6.Інші умови

6.1 У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

Організатор/Партнер не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на одержання Заохочень Акції.

6.2 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам  повідомляється:

6.2.1. Володільцем персональних даних Учасників та Переможців Акції є Організатор;

6.2.2. персональні дані Учасників Акції та Переможців Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин,  податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

6.2.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 7.2.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, імейл;

6.2.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

6.2.5. Розпорядником персональних даних Переможців є Організатор, Виконавець та залучені ними треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

6.2.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

6.3. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників у порядку, передбаченому Розділом 3 цих Правил. Організатор/Партнер звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини стосовно залучених ним третіх осіб.

6.4. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор та Партнер не зобов’язані листуватися з Учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.

6.5. Правила затверджені Організатором, діють та можуть змінюватися протягом Періоду проведення Акції.

 

У вашому кошику вже більше 30 товарних позицій, будь ласка авторизуйтесь для збереження товарів у Вашому профілі. Після цього ви зможете продовжити роботу з цим замовленням.